Payapay iti Sirok ti Asul a Bulan

Sarita ni Ma. Theresa B. Santos

(Maudi a paset)

 

Bimmaba iti agdan.Saanen a sumrek iti Tiongsan Department Store. Saannan a saraken ken komprontaen ni Bernard. Makaammo metten iti lubongna!

Pinaspasanna ti nagna agingga a nakadanon iti sanga ti fast food chain a pagtrabahuanna. Simrek iti bassit a siled a pannakaopisinana.Nagtugaw.Pinaliiwna ti bagina.Kasla kawaw ti panunotna.Adda latta kenkuana ti pannakaikulkuleng.

Ipetpetteng ti maysa a suli ti panunotna a saan a rumbeng a padiktaran no ania dayta  umag-agibas a rikna wenno emosion—pannakasemsem ken ni Bernard. Wen, saan a padiktaran iti emosionna tapno saan a madadael ti konsentrasionna iti trabahona.Kasapulanna ti pukos.Nasken a saanna nga ilaok ti emosionna iti trabahona.Impetteng ti mugingna a saan a rumbeng nga aglaok ti personal a banag iti trabaho.  Adda panawen iti personal a banag ken panawen iti trabaho. Saan a rumbeng a paglaoken daytoy ta maysa kadakuada ti maburak wenno isuda a dua.

Maysa kadakuada ti maburak?

Ket simmeksek manen iti mugingna ti naibbatanna a baso a nakasugatanna.Nagrupanget.Apay a dayta ti sumsumrek iti mugingna?

Adtoy manen ti karkarna a banag!

A, saan a rumbeng daytoy.Adda iti trabaho ket dayta laeng ti rumbeng nga aramidenna.Nasken nga iyaw-awanna no ania dayta karkarna a banag a sumsumrek iti panunotna.Nasken nga adda pakakumikomanna tapno maiwagatna dayta a banag.

Nagkidem ket nagkararag: nagyaman iti Namarsua iti nagun-odna a parabur. Ababa laeng a kararag ti panagyaman, pannakaiwanwan ken kinasimbeng iti panunot.

Pinalabsanna ti record ti sales sana inkompara iti sales idi napan a lawas. Naguni ti selponna.Ti maysa a kabsatna nga estudiante iti University of Baguio ti umaw-awag.

“Manang, kinasaritanak ni Ma’am Carina Solis. Imbilinna nga umayka nga umayka ditoy UB ita met laeng. Kasaritanaka kano ti clinical instructor ni M-manong B-ernard…” Kasla naggaralgal ti timek ti kabsatna a nangibalikas iti nagan ti kaayan-ayatna. Nagrupanget ni  Patricia. “Adda kano napateg nga ibaga ti clinical instructor.Urayenka iti ruangan.”

Kellaat a nagbanugbog ti barukongna.Agnerbios?Adtoy manen ti rikna a kas ti nariknana idi napalabas a Domingo—saan nga idi kalman—idi kalpasan a naibbatanna ti baso a naglaon iti nalamiis a danum ken in-inumenna.Bumanugbog ti barukongna.Saanna a maawatan ti marikriknana.

Ni Ma’am Carina Solis, ti maysa kadagiti clinical instructor iti physical therapy iti UB. Apay a kayatna a kasarita?

Kasla nagpayak dagiti sakana a nagturong iti UB.Sinabat ti adingna ket nagturongdan iti yan ti opisina ti student affairs’ office ti physical therapy.

Serioso ti langa ti agkabannuag a clinical instructor a nakatugaw iti swivel chair iti likudan ti lamisaanna. Adda dua a babbai—maysa a nataengan ken maysa a tinedier iti sangona. Agpada dagitoy a nakadumog. Ti laeng nakaikulengan ni Patricia ket ti langa ti nataengan a kasla agsangsangit daytoy—adda iggem ti kanawanna nga asul a panio ken pasaray ipunasna kadagiti matana.

Insenias ti clinical instructor ti panagtugawda nga agkabsat iti sikigan—dagiti bakante a tugaw a naipideg iti diding.Naulimekda nga agkabsat a nagtungpal. Ngem saan a napukaw ti kebbakebba ti barukong ni Patricia, sinallukoban manen ti karkarna a rikna!

“Miss Patricia Sto. Tomas, isu ni Manang Delia, nga ina ni Bernard Manuel ken adingna met daytoy…” pinangiruangan ti instructress ti saritaan.

Naiyangad ti rupa dagiti dua a nainaganan ket saan a nailaksid ken ni Patricia ti langa dagitoy a kasla agsangsangitda iti ipeperrengda kenkuana.

Nagaw-at met laeng ni Patricia ti simbeng ti mugingna ket nangablaaw. Kalpasanna kinunana: “Nakitak laeng itay ni Bernard sadiay Tiongsan Harrison, paypayapayannak pay…” Ngem kellaat a naisardeng ni Patricia ti agsao ta nadlawna ti pannakailabeg ti clinical instructor, ti ina ken kabsat ni Bernard, imbaliwna dagiti matana iti kabsatna a kasla naikuleng met daytoy a nakanganga.

“S-saan nga isu ti nakitam, nakkong…” kinuna ti ina ni Bernard.

“No paypayapayannak pay, nana…” impetteng ni Patricia.

“Ti nakitam ket nalabit a parparmata. No agpaypayapay ni Bernard, kaipapananna dayta a kayatna laeng ti agpakada kenka. Natayen ni Bernard. Impumponmi idi kalman.Natay idi naminsan a Sabado idiay San Fernando, nasarakan ti bangkayna a naiwalang. Robbery hold-up, kuna dagiti imbestigador…”

Saan a nakatimek ni Patricia. Kasla makitkitana ti bagina iti sanguanan ti nakarikep a ruangan, pagammuan ta nagraneknek daytoy a nailukat, ket naibuang—nakitanan ti pakabuklan ti amin—iti uneg ti siled—adda iti maysa a suli ni Bernard nga agpaypayapay iti mangliwengliweng a kapanagan, agpaypayapay, a kas kuna ti ina daytoy nga agpakada. Iti biag ti tao, dumteng dagiti karkarna a banag a mangipasimudaag ti kinaadda ti saan a mailawlawag agingga a saan a malukatan ti ridaw daytoy; iti naulimek a rabii naulimek met ti kalangitan, agrimatrimat dagiti bitbituen ken agan-andap ti lawag ti bulan, nabanayad ti aplos ti pul-oy…#