Tawid News Magazine

PDRRMC, agsagsaganan para iti kalamidad

VIGAN CITY –  Kinuna ti gobernador ditoy probinsia nga imbilinnan ti pannakagatang dagiti equipment kas panagsagana ti Provincial Disaster Risk Reduction Management Council iti masungad a panagtutudo.

Kinuna ni Gov. Ryan Singson a pagyamananna ta awan pay ti bagyo a simmangbay iti probinsia ngem inyunay-unayna a saanen nga urayen pay ti isasangbay ti kalamidad santo aggaraw ti PDRRMC.

Kanaig daytoy, inangay ti PDRRMC ti maysa a miting nga inatenderan ti Red Cross, PNP, military, DepEd, ken dadduma pay a maseknan nga ahensia.

Kinuna ni Singson a kalpasan ti miting, imbilinnan ti pannakagatang dagiti equipments ken ramramit a maaramat no adda kalamidad a dumteng.

“Masapul a magatang dagiti equipments ta narigat no sumangpet ti bagyo ket awan nakasagana nga aramatentayo,” kinuna ni Singson.

Kinuna pay ti gobernador a saan laeng a bagyo ti sakup ti PDRRMC no di pay dagiti dadduma a kalamidad ken didigra kas iti ginggined, uram ken uray pay aksidente.#

Exit mobile version