Peace and order situation ti Ilocos Sur, natalna: PNP provincial director

VIGAN CITY – Bimmaba iti maysa ti bilang ti krimen a napasamak ditoy probinsia umuna a dua bulan ket kagudua daytoy a tawen no maidilig ti napasamak iti daytoy met a la panawen idi 2011.

ItiĀ  report ni PNP Provincial Director PS/Supt. Noel Amoyen bayat ti naangay a 1stĀ Quarter Peace and Order Quarter Meeting idi Marso 16, addan 151 a krimen a napasamak manipud idi Enero 1-Marso 15 itoy a tawen, nababbaba iti maysa iti 152 a krimen a napasamak iti kastoy met laeng a tiempo idi 2011.

Manipud iti 118 nga index crimes idi 2011, bimmaba iti 84 laeng ita a tawen ken ngimmato ti non-index crimes iti 67 ita a tawen manipud iti 34 idiĀ  2011.

Kas maibatay iti report, ngimmato ti crime solution efficiency iti 68.2% ita a tawen manipud iti 53.9% idi napan a tawen. Nairehistro ti kaaduan a krimen iti siudad ti Candon, sinaruno ti siudad ti Vigan ken Narvacan.

Bimmaba ti crime volume a nailista laeng a 743 idi 2011 no maikumpara iti 1,883 a nailista a krimen idi 2009 ken 919 idi 2010 idinto a bimmaba met ti average monthly crime rateĀ  iti 9.37% idi 2011 manipud iti 23.6% idi 2009 ken 11.5% idi 2010.

Inreport pay ni Amoyen a manipud idi Enero daytoy a tawen, addan insayangkat ti PNP a 16 nga operasion kontra droga a nakaarestaran ti 21 a suspetsa; 6 a carnaping operations ti PNP a nakatiliwan ti maysa a tao; ken siam ngaĀ  operasion kontra loose firearms a nakatiliwan ti 13 a tattao ken nakakumpiskaran ti 20 a paltog ken nakaisukuan ti 6 pay a sabali.

Segun pay iti report ni Amoyen,Ā  walo ti naisayangkat nga operasion kontra illegal logging ngem awan uray maysa a naaresto idinto a tallo dagitiĀ  operasion maikontra iti illegal a panagkalap a nakaarestaran ti 8 nga illegal fishers.

Adda metten nairekord a 336 nga aksidente iti sibubukel a probinsia a nakatayan ti 23 a katao ken nakasugatan ti 197 pay a sabali.

Impalgak pay ni Amoyen nga iti uneg ti dua ket kagudua a bulan, adda uppat a sightings dagiti rebelde iti Sta. Lucia, Sta. Cruz, San Emilio ken Salcedo ket nupay awan ti barangay a pagnanaedan dagitoy, adda 21 a threatened a barangays iti probinsia.

Natalna ti pakabuklan ti probinsia mainaig iti peace and order, kinuna ni Amoyen.#