Peace covenant, napirmaan

SANTIAGO, Ilocos Sur. Nagpirma dagiti kandidato iti nadumaduma a posision iti peace covenant para iti naurnos ken natalna nga eleksion ditoy nga ili.

Kinuna ni PSI Providencio Calibuso, chief of police, nga inlungalong ti simbaan ken ti PNP ditoy nga ili ti nasao a peace covenant.

Malaksid iti uppat a kandidato a para sangguniang bayan member, presente dagiti aminen a kandidato dagiti tallo a partido nga agsasango ditoy nga ili iti masungad nga eleksion.

Naisaruno a naaramid ti candidates forum kalpasan ti peace covenant signing.#