Peke a polis, nangbiktima manen

VIGAN CITY – Sabali pay a pagtagilakuan iti tiendaan publiko ditoy ti biktima ti pannakaallilaw nga insayangkat ti maysa a peke a polis itay lawasna.

Nagpulong da Joshua Morales, 23, baro, residente iti Barangay 5 ditoy ken ni Jayson Mercurio, 22, baro, agnaed iti Cabaroan, Bantay, Ilocos Sur, agpada nga empleado ti Pinoy Waffle Corner a linoko ida ti maysa a di nabigbig a lalaki a nagpammarang a polis.

Naammuan iti panagimbestiga dagiti polis nga iti agarup alas dos ti malem ti Agosto 16, immasideg ti maysa a lalaki kadagiti biktima ket inyam-ammona ti bagina a PO3 Mike Singson, polis iti daytoy a siudad, sa nagorder iti 50 a waffle ken 40 a soft drinks nga agpateg amin iti P1,230.00.

Segun dagiti biktima, nangtedda pay iti P770 a supli ti P2,000 a kinuna ti suspetsa a pagbayadna inton agsubli.

Idi saan met laengen nga agparang ti suspetsa kalpasan ti 4:30 iti malem, nagturong dagiti biktima iti polis tapno ireportda ti napasamak.

Daytoy ti maikadua a gundaway a nangbiktima ti maysa a lalaki a nagpammarang a polis.

Idi maikadua a lawas ti Marso daytoy a tawen, nabiktima met ni Julio Tubon, 60, residente ti Napo, Magsingal, Ilocos Sur, aglaklako iti bagas iti tiendaan publiko ditoy siudad, babaen ti maysa a lalaki a nangiyam-ammo iti bagina a PO3 Mike Tejano.

Gimmatang ti lalaki iti dua a sako a bagas ngem idi agbayad, imbagana a nalipatanna ti P4,000 a kuartana ket dinawatna nga alaennan ti suplina.

Nagtalek ni Tubon ket intedna ti P1,800 sana binaon ti kaanakanna a mangkuyog iti suspetsa a mangala iti kuartana.

Ngem pinasardeng ti suspetsa ti traysikel iti asideg ti maysa a pasdek-panganan sana pinadissaag dagiti sako ti bagas idinto a sinublatna ti selpon ti balasitang ket kalpasan ti panagkuentana, imbagana nga aguray daytoy ta mapanna alaen ti pagbayadna. Saanen a nagsubli ti suspetsa.

Kitkitaen dagiti polis ti anggulo a maymaysa a tao ti nangisayangkat kadagitoy a panangallilaw.