PhilHealth cards impaay ti Candonians ti Las Vegas para 100 marigrigat nga umili

CANDON CITY – Sangagasut a marigrigat a pamilia manipud iti 42 ket dua a barangay ditoy siudad ti winarasan ti maysa a grupo a tubo ti Candon ngem agnaeden iti Las Vegas iti PhilHealth cards nga aramatenda no mayospitalda.

“Kayatmi a matulongan dagiti kadaraan iti problemada iti salun-at,” kinuna ni Manuel Cariño, agdama a presidente ti Candonians of Las Vegas bayat ti interbio ti DZTP kenkuana itay nabiit.

Impakaammo ni Cariño a 100 a marigrigat a residente iti siudad ti pakpakauna a resipiente ti gannuatda.

Sakbayna, naisayangkat iti Candon City Hall ti panagpinnirma ti Candon City government babaen ti panangibagi da Vice Mayor Alfonso Singson ken ni Dr. Helen Tobias, provincial manager ti PhilHealth-Ilocos Sur ken ni Cariño iti memorandum of agreement para iti nasao a gannuat.

Kinuna ni Tobias a dakkel a tulong dagiti naiwaras a PhilHealth cards para iti medikal ken hospitalisasion dagiti marigrigat a benepisario.

Innayon ni Tobias a napili dagiti benepisario manipud kadagiti barangay iti siudad a saan a karaman kadagiti resipiente iti umasping a programa ti gobierno.

Maipalagip a kaadduan kadagiti indigent a pamilia ti nawarasan iti PhilHealth cards babaen ti tripartite agreement iti nagbaetan ti lokal a gobierno, distrito ken ti gobierno probinsial.

Kinuna ni Cariño a malaksid iti panagitedda iti PhilHealth cards, nangtedda pay iti  electric water pump iti uppat a barangay, ken scholarship kadagiti marigrigat ngem mamasirib nga estudiante.

Kabayatanna, nagyaman ni Singson kadagiti opisial gapu iti nasao a programada a tumulong kadagiti marigrigat a kailianda nangruna iti benneg iti salun-at.#