PhilHealth insurance, naited tobacco farmers

SAN JUAN, Ilocos Sur – Naikkan iti PhilHealth insurance dagiti agmulmula iti tabako ditoy a nakitulag iti maysa a kompania nga agparpartuat iti sigarilio.

Kinuna ni NTA Area Supervisor Jose Taclas, a prioridad a naikkan iti libre a PhilHealth insurance dagiti mannalon a naki-tie-up iti Philip Morris Company kas tulong ti kompania kadakuada.

Segun iti area supervisor, ibaklay ti nasao a kompania ti 50% iti PhilHealth insurance dagiti mannalon, 25% ti local government unit ken 25% manipud iti National Tobacco Administration.#