PIA Infobits

Theme Writing Contest on the Observance of the National Disaster Resilience Month 2018

Open to all Filipino government employees holding permanent and casual positions

Register online at ocd.gov.ph, the official website of Office of Civil Defense

Submission of entries is until 30 April 2018, 5:00 PM.

Timpalak ng Ulirang Guro sa Filipino 2018

Bukas sa lahat ng gurong nagtuturo gamit ang wikang Filipino bilang midyum ng pagtuturo, maliban sa mga kawani ng Komisyon ng Wikang Filipino (KWF) at mga director ng Sentro ng Wika at Kultura (SWK) at kanilang mga kaanak hanggang ikalawang digri.

Ang huling araw ng pagsusumite ng mga nominasyon/aplikasyon ay sa 6 Hulyo 2018 sa [email protected] o sa opisina ng KWF sa:

Lupon sa Ulirang Guro 2018
Komisyon sa Wikang Filipino
Gusaling Watson 1610 Kalye JP Laurel
1005 San Miguel, Maynila

O sa pinakamalapit na Sentro ng Wika at Kultura (SWK) sa inyong lugar. Para sa karagdagang detalye makipag-ugnayan sa website: www.kwf.gov.ph

Panawagan sa mga kabataan sa Sali(n) Na, Angela!

Mga kabataang nasa edad 12-17 ay iniimbitahang lumahok sa timpalak sa pagsalin ng mga tula ni Angela Manalang Gloria, na itinataguyod ng Komisyon ng Wikang Filipino bilang bahagi ng pagdiriwang ng Buwan ng Panitikan ng Filipinas sa Abril.

Maaaring pumili sa mga tula ni Gloria na “Poems,” “The Debt.” At “1940 AD,” na isasalin mula Ingles patungong Filipino.

Tatanggap ang KWF ng mga lahok hanggang 6 Abril 2018.

Bumisita sa kwf.gov.ph para sa karagdagang inpormasyon o tumawag sa 736-2519.