Piesta Dagiti Tribu, angayen ti gobierno probinsial

ALILEM, Ilocos Sur – Kalpasan ti Kannawidan Ylocos Festival a nakipartisiparan ti tribu dagiti Bago, maangay ti maysa a piesta a pakipasetan dagiti nadumaduma a tribu iti Ilocos Sur.

Impakaammo ni Bokal Robert Tudayan bayat ti cultural night ti panagpiesta daytoy nga ili itay nabiit a naaprobaranen ti P700,000 a mausar para iti mapaspasangasangan a piesta dagiti tribu ti Ilocos Sur.

Segun iti bokal, napaliiw ni Gob. Deogracias Victor “DV” Savellano a dagiti laeng kameng ti tribu a Bago ti ad-adda a nakipaset iti napalabas a Kannawidan Ylocos Festival nga insayangkat ti gobierno probinsial, isu a napanunotna ti mangangay iti piesta dagiti amin a tribu nga agnaed iti probinsia a pakairamanan dagiti Kankannaey, Tinggian ken dadduma pay.

Maisayangkat  daytoy inton Mayo 1 sadiay  siudad ti Candon.

Segun ken ni Tudayan, aganay a duapulo a munisipalidad iti Ilocos Sur  nga addaan iti tribal council ti namnamaenda a makipartisipar itoy a parambak a maangayto iti tinawen ngem umakar-akar ti ili a pakaselebraranna. Tampokto    iti parambak dagiti pasalip iti panagkanta kadagiti kadaanan a kankanta, kadaanan a salsala ken pageant para kadagiti Indigenous People (IP).

“Paset ti programa ti provincial government para iti pannakapreserba ti kultura daytoy a pannakaisayangkat ti piesta dagiti tribu. Iti sabali a bangir, agbalin pay daytoy nga atraksion kadagiti turista,” kinuna ni Tudayan.

Aminado ti bokal a kameng ti tribu a Bago a mapukpukawen dagiti kannawidan dagiti indigenous people idinto a nadakamatna ti napaliiwna a panagusar dagiti lalaki iti brief kas pasukot sakbay nga usarenda dagiti baagda.

“Saanda koma nga ibain ti panagbaag,” indawat pay ti bokal. (Mancielito S. Tacadena, NBN Vigan)