PIESTA NI APO JESUS NAZARENO ITI QUIAPO

Salaysay ni Eden A. Alviar

(Umuna iti dua a paset)

MARAMBAKAN iti kada Enero 9 iti tinawen a Piesta ni Apo Jesus Nazareno wenno ad-adda a nalatak a Piesta iti Quiapo, Manila. Maibilang daytoy a kangrunaan a kalatakan a naespirituan a piesta iti Pilipino gapu ti kaadu dagiti makikaykaysa itoy a piesta nga iti naglabas a tawen ket dimmanon iti nasurok a 15 a million a tattao.

Tinawen a rineprep a deboto dagiti makikaykaysa iti Piesta iti Quiapo. Million a deboto dagiti makikaykaysa iti Traslacion wenno libut a pannakayakar ti nangisit nga imahe ni Apo Nazareno a nagawit iti krus. Mangrugi ti Traslacion kalpasan ti Nasantuan a Misa sadiay Quirino Grandstand, Rizal Park, ken agdaliasat daytoy kadagiti kalsada iti Manila nga agturong sadiay Quiapo ken agpatingga iti Minor Basilica of Black Nazarene wenno simbaan ti Parokia ni San Juan Bautista a pagtaengan ti imahe ti Nangisit a Nazareno.

Rineprep dagiti deboto a makikaysa iti Traslacion a pakipasetan dagiti nagkawes iti maris-lumabaga ken amarillo kas ti kawes ni Apo Nazareno iti imahe, ken magmagnada a sakasaka kas panangtuladda ken ni Apo Jesus idi nagnagna sadiay Calvario. Mairaman kadagiti makipaspaset iti Traslacion ket dagiti pamilia dagiti deboto, gunglo dagiti deboto ken uray dagiti turista manipud ballasiw-taaw.

Kadawyanen a kabayatan ti Traslacion, dagiti marshals manipud iti Minor Basilica a kameng ti Hijos del Nazareno, dagiti agpapaay a guardia iti imahe ni Apo Nazareno. Isuda laeng dagiti mapalubosan nga aglugan ken agtalinaed iti karro wenno Andas. Dagiti Hijos ti mangsaluad ti imahe ken tulonganda met dagiti deboto a kumalay-at a mapan mangpunas ken mangapros iti imahe. Isuda pay ti mangipunas iti imahe kadagiti maibato a panio ken tualia manipud kadagiti reprep a deboto a sumurot iti Traslacion.

Kadagiti naglabas a tawen, kadawyanen a saan a bumaba iti 20 nga oras ti kapaut ti Traslacion gapu iti kinabuntog ti libut a gubuayen ti panagdudupudop dagiti deboto tapno makalugan wenno makaasidegda iti karro, wenno makaiggem kadagiti dua nga atiddog a tali a nayamang iti nakailuganan ti imahe ni Apo Nazareno. Naginad ti prusision uray asideg laeng ti distansia manipud Quirino Grandstand agingga sadiay simbaan iti Quiapo gapu ta reprep dagiti deboto a nauneg ti pammatida a patgan ti Dios dagiti kararag ken kiddawda. Saan nga igingina dagiti deboto ti peggad a mabalin a parnuayen ti panaglilinnetleda. Addan dagiti Traslacion kadagiti naglabas a tawen, dagiti nadangran ken natay. Ngem dagitoy a pasamak ket saan a nakatubeng kadagiti deboto tapno makikaysada iti Traslacion.

Uray ti tinawen a pangta ti terorismo ket saan a makalapped kadagiti deboto tapno tungpalenda ti kari wenno panatada ken ni Apo Nazareno. Tinawen met nga ikagkagumaan ti gobierno a patalgedan ti naurnos ken nakappia a pannakaisayangkat ti Traslacion babaen ti panagtinnulong dagiti maseknan nga ahensia ti national government ken Manila City government.

Kabayatan ti Piesta ni Apo Nazareno, narikut ti agdaliasat kadagiti kalsada iti Manila nangruna iti asideg ti Quiapo gapu iti epekto ti kaadu dagiti tattao a sumursurot iti Traslacion. Nainget ti seguridad iti Manila ken kaarrubana a siudad gapu iti pangta ti terorismo. Rinibu a kameng ti Philippine National Police ken Armed Forces of the Philippines dagiti nadutokan a mangimplementar kadagiti security measures tapno mapatalgedan dagiti makikaysa iti Traslacion. Agbantay pay dagiti Navy ken Coast Guard iti Pasig River nangruna kadagiti rangtay a daliasaten ti Traslacion iti Jones, Quezon and MacArthur bridges.

Tapno malapdan dagiti pangta ti riribuk ken terorismo ita a tawen, naideklarar a “No Fly Zone” iti Manila; naiddep ti signal dagiti cellular phone; ken nayimplementar pay ti “Total Gun Ban” iti Enero 8 – 10. Naipawil pay kadagiti sumurot iti Traslacion ti panagitugotda kadagiti bag a saan a masarang ti laonenda.

(Adda tuloyna)