PITIK: Dua a pagteng a maikur-it iti panid ti kinaagnanayon

Itay Septiembre 7, naggiddan a rinambakan ti Siudad ti Vigan ken ti Diocese ti Nueva Segovia ti maika-250 a panagtawenda. Iti daytoy nga aldaw idi 1758, naiyallatiw ti diocese ti Nueva Segovia ditoy ViganĀ  manipud Lallo, Cagayan a nakaipasdekanna babaen ti royal decree nga impaulog ni KingĀ  Ferdinand. Sakbayna, kiniddaw ni Bishop Juan de la Fuente Yepez bayat ti Pontificate ni Santo Papa Benedict XIV a maiyalis ti dioses ti Nueva Segovia iti Vigan gapu iti in-inut a pannakarunaw ti siudad ti Nueva Segovia agsipud iti tinawen a panagdinakkel ti karayan. Iti sabali a bangir, maysa a rumangrang-ay a lugar kas sentro ti kultura ti Espaniol, politika ken ekonomia ti Vigan a pinanaganan ni Juan Salcedo iti Villa Fernandina, kas panagdayaw ken ni Prinsipe Fernando, ti umuna nga anak a lalaki ni Ari Felipe II ti Espania.

Malaksid iti daytoy, kinaykayat ni Bishop Diego de Soria, OP, maikadua nga obispo ti Nueva Segovia, ti agtalinaed iti Vigan, ngarud, kasapulan a maiyalis ti tugaw ti dioses a permanente iti Vigan. Gapu iti daytoy, nagbalin ti Villa Fernandina a Siudad Fernandina de Vigan.

Sagudayen ti royal decree nga agingga nga agtalinaed ti Diocese ti Nueva Segovia ken nakatakder ti Katedral ni San Pablo ditoy Vigan, agtalinaed daytoy a siudad.

Dayta ti namaris a pakasaritaan ti Nueva Segovia ken ti Siudad ti Vigan.

Ket ania ti maarisittayo a pakalaglagipan iti napalabas a dua a gasut ket limapulo a tawen?

Agingga ita, nagtalinaed ti Vigan a sentro ti panagrukbab iti Simbaan Katoliko. Iti baet ti panagrangpaya dagiti sabsabali a relihion, ti Katoliko Romano pay laeng ti kangrunaan a pammati iti Vigan City.

Iti laksid dagiti tawen a naglabas ken iti isasangbay ti moderno a panagbiag, napagtalinaed met ti Vigan ti langa ti napalabas. Babaen ti panangidaulo ni Mayor Eva Marie S. Medina, ken iti apagbiit a panangsublat ti kasimpungalanna ti rienda ti turay idi naturposna ti tallo a terminona, naiwayat dagiti gannuat ken programa a mangtalinaed kadagiti orihinal a langa ken istruktura dagiti duog a pagtaengan a naipatakder idi tiempo dagiti Kastila.

Makunatayo ngarud a ti Vigan ti ladawan ti nadaeg a napalabas a saan a nabaelan nga inkupin ti kabaruanan a panagbiag.

Daytoy daan nga imahena ti nagbalin a dakkel a kayawna a mangguyod kadagiti rinibribu a sangaili ken turista nga agdadarison ditoy tapno imatangan, nanamen ken riknaenda ti palais ti sabali a kultura iti sabali aĀ  panawen.

– – – – – –

Itay Septiembre 8, aldaw ni Birhen Santa Maria, nagpipinnirma dagiti mamayor ti innem nga ili ken maysa a siudad iti memorandum of agreement para iti pannakaipasdek ti Metro Vigan Coordinating Council.

Maibilang daytoy a dakkel nga addang paraĀ  iti pannakagun-od dagiti kameng iti nadurdur-as a panagbiag babaen ti nabilbileg ken napigpigsa a pannakibalubalda iti global a kumpetision.Saan a mailibak a malaksid iti Siudad ti Vigan, agdepdepende aminen dagiti sabsabali a kameng iti internal revenue allotment. Gapu iti kabassit ti maaw-awatda nga IRA, agkurkurang dagiti pondoda para kadagiti programa para iti pannakaital-o ti panagbiag dagiti umilida. Adu dagiti lapped ken bangen iti panagdur-as a narigatda nga iwalin a bukbukodda.

Ngem babaen ti pannakabuangay ti MVCC, maitudo dagiti pagkapsutan ken pagpigsaanda. Babaen ti panagkikinnamayyet ken panagtitinnulongda, agbalinda a sangsangkamaysa, agtitipkel a mangitag-ay iti pagimbagan ti tunggal maysa. Kastay kunadan, adda naisangsangayan a pigsa ken bileg iti panagmaymaysa.

– – – – –

Iti nagsaruno a dua nga aldaw, naimatangantayo ti dua a dadakkel a pagteng – dua a historikal a pagteng – a maikur-it iti panid ti kinaagnanayon.#