PITIK: Panagpatrolia dagiti polis, nasamsamay a pangontra iti krimen (Maikadua a paset)

Pammaneknek a saan a sinsinan a grupo laeng dagiti mannanakaw ti kaadda ti  gateaway a luganda. Napateg ti lugan iti panaglibasda.

Ti nagbiddutanda, wenno gapu ta ganggannaetda, imbes nga agpaamiananda a sumalpot iti Bantay, nagpaabagatanda nga agturong iti Caoayan. Idi maamirisda a sabali ti naturongda, inabandonada ti luganda ket nagluganda iti traysikel a nagpaitulod iti Bantay a nangparaanda iti maysa a bus nga agpaabagatan.

Pagyamanan ta natandaanan ti agpaspasada dagitoy pasahero nga intulodna ket naipaima daytoy nga impormasion kadagiti polis ditoy Vigan a dagus a nangipatulod iti flash alarm a mapasardeng ti nasao a bus.

Natiliw dagiti uppat a mannanakaw iti Santa, Ilocos Sur. Dua a kaduada ti nakalusot iti probinsia ngem natiliwda iti San Fernando City.

Nalawag nga adda plano dagitoy a sinurotda. Kalpasan ti panangisayangkatda iti panagtakaw, nagsisinada ti dua a grupo ket agsasarakda iti maysa a lugar a napagtitinonganda a pagkikitaan.

Sigurado nga agpa-San Fernando ti  grupo a natiliw iti Santa, Ilocos Sur  ta iti daytoy a lugar ti posible a napagtitinonganda a pagsasarakan.

Ngem daytoy ti makapariribuk a panunoten:  insayangkatda ti dakes nga aramidda iti lugar nga adu dagiti tattao ken di pangadaywen ti pagtagilakuan ti biktimada iti estasion ti polis. Ngturedda la ketdin a nagaramid iti dakes a kasla ketdin awan ti panangipirpiritda kadagiti polis ti siudad.

Makunami a napatalgedan ti suspetsami a naturtured itan dagiti mannanakaw ta sabali manen a grupo (posible a kakadua met laeng ti natiliw a grupo) ti nangiwayat iti umasping met la a wagas ti panagtakaw  iti mismo a Heritage Village idinto a saan a maaw-awan ditoy dagiti turista ken sangsangaili a rummuar-sumrek kadagiti pagtagilakuan dagiti souvenir items ken antigo nga alikamen. A kasla ketdin sutsutilenda dagiti polis no kabaelanda nga atipaen ti operasionda!

Ngarud iti biangmi, nupay mamatikami a makatulong dagiti monitoring devices a maikabil kadagiti business establishments, saan nga umanay dagitoy para iti pannakalapped kadagiti dakes a panggep.

Iti biangmi, nasamsamay ti kampania ti kapolisan  maikontra iti krimen babaen ti naing-inget a panagpatroliada  kadagiti lugar a yan dagiti business establishments nangnangruna iti rabii ken iti naparpardas a panagrespondeda no adda maisayangkat a krimen.

Apay a saan nga iwayat a naing-inget ti kapolisan ti foot patrol babaen ti tulong dagiti barangay tanod?  Mamatikami a no makitkita nga agassisaw ken adda laeng nga umar-arubayan dagiti agpatpatrolia a polis ken dagiti barangay tanod nangruna kadagiti lugar a nakaipatakderan dagiti business establishments ken kadagiti matatao a lugar, ad-adda nga agaripapa dagiti managdakdakes a mangisayangkat iti panagtakaw, panagdukot, panaghold-ap, panagsibbarut kadagiti bag ken selpon ken dadduma pay a krimen.

Mamatikami met a kaadduan a krimen ket maisayangkat laeng iti apagdarikmat ket no nabuntog ti panagresponde dagiti polis, nakalibaston dagiti managdakdakes no dumteng dagitoy iti nakapasamakan ti krimen.

Daytoy a kapabilidad ti nasken a pasayaaten ti kapolisan.#