Taldiap iti sangapulo a tawen a panagdaliasat ti Tawid News Magasin (Tuloyna)

DITOY Tawid, awan ti nangatngato, awan ti nababbaba. Uray ti editor in chief, saanna a lagidawen a makurosan ti artikulona. Ammona dagiti pagkuranganna. Ta saanka a mabalin nga ag-editor no dimo ammo nga editen ti sinuratmo. Ditoy Tawid, editorkami amin, saanmi a samiren a maugedan dagiti sinuratmi. Ta ammomi a babaen ti kastoy a wagas, ad-adda pay a dumur-as ti panag-suratmi.

Ditoy Tawid, saanmi nga ibambando a nalaingkami. Saanmi nga ibambando nga adu dagiti pamma-dayaw a nagun-odmi iti tay-ak ti panagsuratan. Saanmi nga ipaspasindayag a maay-ayabankami a resource person kadagiti campus journalism seminars. Saanmi nga ipaspasaw ti kabaelanmi. Dakami ditoy, akuenmi nga adu pay ti adalenmi sakbay a maiyappengkami kadagiti malalaki a mannurat iti Kailokuan. Saankami a kas iti dadduma a mannurat a nakaipablaak laeng iti sangkadilmut a daniw wenno sarita, ipatodan ti bagida nga autoridad iti tay-ak ti panagsurat.

Saanmi nga iwarwaragawag nga adu ti natulonganmi nga estudiante ken agdadamo a mannurat. Saankami met nga agur-uray iti supapak ken panagyaman manipud kadagitoy a natulonganmi. Umdasen a makitami nga adda dimmur-asanda iti tay-ak ti panagsurat.

Ti lagidawenmi, adda dagiti natultulonganmi a kayatda payen a dadaelen ti timmultulong kadakuada. Kunada: ti agtupra nga agpangato, ti rupana ti matupraanna. Kasta ti biag. Kasta ti kinapudno. Nasakit ngem masapul a sanguen. Ta uray pay ti Eden, adda simmangbay nga uleg. Anianto la ketdin iti agdama?

Ti laeng kayatmi a mailinteg ket dagiti pamaspasagid ken pamadpadakes dagiti tinultulonganmi nga awanan nagan, ngem nakasursuroda laeng bassit, kasda la tay billit a nagdisso iti bukot ti nuang a mangibambando iti lubong a nangatngatoda. Nakawesanda laeng iti bassit a bileg, aramatenda daytan a pangimameg imbes a mangitag-ay iti nangkawes kadakuada iti dayta a bileg.

Dagitoy dagiti tao a dida ammo a taliawen ken agyaman kadagiti nakautanganda iti naimbag a nakem. Taliawem ti nalikudam ta dikanto maitibkol iti papanam, kuna ti maysa a masirib. Ngem makataliaw kadi iti likudanna ti tiritir ti tengngedna?

Ammomi a no iyebkasmi ti pudno, adda dagiti matugkik wenno mabaddekan ti tangan ti sakada nga agannay. Dagitoy ti agbalin a kabusor, kritiko ken mangimameg kadagiti panggepmi a mangpasayaat ken mangidur-as iti padami a tao. Kadagitoy a tao, awanto ti naimbag iti ar-aramidenmi. Amin a tignaymi, ikkanda iti sabali a kolor. Lintegenda ti killo. Ngem ti killo, uray no lintegem, killonto latta. Ti lobo uray makawesan a kas karnero, lobonto latta. Ti tao no rinuker ti nagunegna, uray agpammarang a tao ti simbaan wenno maraem a sadiri ti kinaimbag iti mata ti gimong, saannanto a mailibak iti agnanayon ti nangisit a binggas ti kinataona.

Naim-imbag pay ti kabusor ta ammom a kabusor ngem tay agpampammarang a gayyem ngem uleg gayam a mangtukkaw kenka iti kanito ti panagliwaymo.

Ammomi met ti agyaman ngem panagyaman iti parabur a naipaay kadakami, saan ket iti kinakillo ken pananggundaway iti pada a tao.

(Maigibusto)