Plantasion ti marihuana, di sardengan ti kapolisan a rauten: PNP provincial director

CAMP ELPIDIO QUIRINO, BANTAY, Ilocos Sur- Impakdaar ni PNP Provincial Director Police Senior Supt. Virgilio Fabros a saan a sardengan ti kapolisan dagiti agmulmula iti maiparparit a droga iti nagbeddengan ti Ilocos Sur ken Benguet gapu iti dakkel a perhuisio nga itdenna kadagiti umili.

“Ar-aramidenmi amin a kabaelanmi tapno masawata daytoy nga ar-aramidenda ta dakkelen a perhuisio no saantayo a maparut ida,” kinuna ni Fabros iti pannakipatang kenkuana ti Media itay nabiit.

Kinuna ni Fabros a saan nga agsardeng ti panagmula iti marihuana ta “very profitable daytoy, lalo tatta summer a panagaapit”.

Aganay P58 milion ti pategna a mula a marihuana a pinag-ot dagiti operatiba iti maysa a  plantasion iti beddeng ti probinsia ti pinuoran ti  Ilocos Sur Police Provincial Office, Phil. Drug Enforcement Agency ken provincial government ti Ilocos Sur iti naangay a ceremonial burning ditoy itay Marso 14.

Pinag-ot dagiti autoridad dagiti nasao a mula a marihuana iti mismo a plantasion a rinautda iti nagbedngan ti Alilem, Ilocos Sur ken Benguet iti kaudian nga operasion ti nagtipon a puersa ti polis ken PDEA.

Daytoyen ti maikatlo a daras iti daytoy a tawen a rinaut dagiti autoridad dagiti plantasion a nakaimulaan iti minilion ti pategna a mula a marihuana iti iti nagbedngan ti Alilem ken Benguet.

Impalgak ni Fabros nga iti umuna nga operasion nga insayangkatda, nakaparutda iti agpateg iti P60 milion a mula a marihuana ken iti maikadua, aganay a P90 milion ti pinarut ken pinuoranda iti plantasion ti marihuana a rinautda.

Iti maikatlo nga operasion nga insayangkatda idi Marso 8, aganay 140,000 pinuon ti marihuana ti pinarut ken pinuoranda, malaksid laeng ti 48,000 a bunubon ken 3 kilo a bukbukel.

Kinunana a madama ti panangsipsiputda iti sabali pay a maipagarup a plantasion iti dayta met laeng a lugar.

Iti panagsarita ni Supt. Jane Aunzo, Regional Director ti PDEA Region I,  kinunana a  ti seremonial a pannakapuor dagiti napag-ot a mula ti mangipakita a saan a pudno dagiti damag nga ire-recycle ti ahensia dagiti makalapda nga ebidensia imbes a dadaelenda.

“Saan laeng a pakaseknan ti PNP ken PDEA ti problema ti droga no di pay ti komunidad. Kas maysa nga ina kadagiti annakko, diak mabalin a kideman daytoy a problema ta diak kayat nga iti masanguanan nga aldaw, maysa kadagiti annakko ti agbalin a biktima ti droga,” kinuna ti director.

Pinagyamanan  ni Virgilio Fabros dagiti civilian informants a nangitiktik iti kaadda dagiti plantasion ti marihuana iti nagbedngan ti Ilocos Sur ken probinsia ti Benguet a nagresulta iti pannakaparut ti minilion ti pategda a mula a marihuana.

Impanamnama ti provincial director nga agtultuloy ti panangisayangkat ti PNP iti operasion kadagiti maatap a lugar nga ayan dagiti plantasion tapno mamimpinsanen a mapukaw ti problema ti droga iti Ilocos Sur.

Maipalagip a napadayawan ti ISPPO kas Best Provincial Office iti kampania maikontra iti  dangerous drugs iti intero a rehion itay laeng nabiit.

Kabayatanna, sinaludaran ni Gob. DV Savellano daytoy a naaramidan dagiti pannakabagi ti linteg ken impanamnamana ti agtultuloy a suportana iti pannakaguped ti droga iti probinsia.

“Dakkel a banag ti pannakauram dagitoy a mula ta adu nga agtutubo ti nasalbar iti posible a panagaramatda kadagitoy,” kinuna ti gobernador.

Kalpasan ti programa, binisita dagiti opisial ti lote iti Barangay Cabangaran, Santa, Ilocos Sur a plano a pakaipasdekan ti kaunaan a Drug Rehabilitation Center iti Ilocos Sur. (Karaman ti report ni Mancielito S. Tacadena/NBN Vigan)