Tawid News Magazine

PLAYGROUND

PLAYGROUND

PLAYGROUND. Nagpaala ni Mario Purugganan iti retrato iti abay ti naipatakder a pagay-ayaman dagiti ubbing iti Cabugao Central Park sadiay Barangay Bonifacio. Natalged dagiti ubbing nga aggay-ayam ditoy ta malaksid a nalagda dagiti pasilidad, nayaplagan pay iti rubber mat tapno saanda a masakatan no maisaltekda wenno agkabsiwda iti panagay-ayamda.

PLAYGROUND. Nagpaala ni Mario Purugganan iti retrato iti abay ti naipatakder a pagay-ayaman dagiti ubbing iti Cabugao Central Park sadiay Barangay Bonifacio. Natalged dagiti ubbing nga aggay-ayam ditoy ta malaksid a nalagda dagiti pasilidad, nayaplagan pay iti rubber mat tapno saanda a masakatan no maisaltekda wenno agkabsiwda iti panagay-ayamda.

Exit mobile version