PNP station, nainaguraran

CAOAYAN, Ilocos Sur – Pito a bulan kalpasan ti pannakairugina idi Agosto 2010, pormalen a nainaguraran ti baro a PNP station daytoy nga ili idi Marso 31.

Inatenderan daytoy da PNP Provincial Director  PS/Supt. Eduardo Dopale, Jr., Caoayan Chief of Police PSI Edmar Quiton, Vice Gov. Deogracias Victor Savellano, SPM Jerry Singson, Mayor Germelina Goulart, dagiti kameng ti PNP ken dadduma pay a sangsangaili.

Kinuna ni Dopale nga agbalin ti baro a pasdek ti PNP kas parupa ti sibubukel nga ahensia a mangipakita iti pigsa ken kabaelanda a mangdepensa iti urnos ken talna ken kaadda ti talek dagiti umili idinto a dinawatna kadagiti kameng ti PNP Caoayan nga ipaayda met ti naimpapusuan a serbisio para iti amin.

“Agyamankami iti agtultuloy a suporta dagiti umili iti PNP. Sapay koma ta ituloyyo ti makipagkaysa ken makikooperasion tapno agraira ti kinaimbag ditoy,” kinuna ti provincial director.

Nupay awan ni Gov. Luis “Chavit” Singson, indanonna babaen ti teleconference  ti kablaawna kadagiti kameng ti PNP ti Caoayan iti inagurasion ti baro nga stasion.

Dinawat ti gobernador ti panangipasnek dagitoy a mangprotektar iti amin nga umili idinto nga inkarina ti agtultuloy a suportana iti aniaman a gannuatda para iti pannakapagtalinaed ti linak ken talna saan laeng ditoy nga ili no di pay iti sibubukel a probinsia.

Kinuna met ni Savellano a kasapulan ti panagtitinnulong tapno matagiben ti linak ken kappia ken maaddaan iti napintas nga imahe ti ili ti Caoayan.

Nabangon ti police stasion babaen ti panangpondo ti Philippine National Police ken panangipaay ti LGU ti Caoayan iti counterpart para iti tallo kadsaaran a pasdek.#