Poblacion Norte, Gregorio del Pilar, Best Tree Park iti Ilocos Sur

GREGORIO DEL PILAR, Ilocos Sur – Iti maikadua a gundaway, napili ti barangay tree park ti Poblacion Norte ditoy nga ili kas kapintasan ken kasayaatan iti probinsia ti Ilocos Sur.

Inawat da Barangay Captain Alejandro Sinaking ti nasao a pammadayaw idi Pebrero 1 iti seremonia ti SIGLAT awards kas paset ti pannakarambak ti Maikatlo a Kannawidan Ylocos Festival ditoy probinsia.

Kinuna ni Sinaking a nagun-odda ti pammadayaw gapu iti agtultuloy a panangistimar ken panangsimpada iti tree park uray kalpasan a nangabakda idi napan a tawen.

Dua ektaria ti kalawa ti tree park ti barangay Poblacion Norte a namulaan kadagiti nasurok 30 a nadumaduma a klase ti kayo a kas iti rambutan, niog, gmelina, akasia, salamagi, bayabas, kaimito, kanteng, upak ken dadduma pay.

Kinuna ti kapitan ti barangay nga agtultuloy ti panagmulada uray dadakkelen dagiti kayo nga immuna nga immulada ken addan napukan ken inlakoda.

Kinunana a naiserbi iti barangay ti naglakuanda iti kayo.

Segun ken ni Sinaking, ti dakkel a partisipasion dagiti bumarangay ti sekreto no apay nga agtultuloy ti panagrangpayana.

“Adda naituding nga aldaw a panagmulami iti kaykayo ken mamindua iti makabulan ti panagdalusmi,” kinuna ti barangay captain.

Agsipud ta adu dagiti mapan agpallailang ken agpipikpiknik iti barangay tree park, kinuna ni Sinaking a nangipasdekda iti dap-ayan, waiting shed, comfort room ken dadduma pay.

Impalgak ni Sinaking a maipanapan manen iti pannakapasayaat ti barangay tree park ti kuarta a gunggona nga inawatda a karagpin ti pammadayaw.#