Polis, dinanog ti sibilian

VIGAN CITY – Polis, di pay kabutengenĀ  ti maysa a sibilian.

Napasamak daytoy iti maysa a pagpa-xeroxan iti Florentino Street, Barangay I ditoy siudad idi malem ti Marso 13.

Segun iti report, dinisnog ni Eesa Vergara Mayco, 34, residente iti nadakamat a barangay iti sumagmamano a beses ti rupa ni SPO1 Guiamanza Raquel Lintongan, 41, baro, PNP member a naka-assigned iti CIDG a nakabase iti Bulag, Bantay, Ilocos Sur.

Iti panagimbestiga dagiti polis-Vigan, kadua ni Lintongan da PCI Modesto F. Carrera, PSI Rolando Amangao ken maysa a Ronald Sandoval a napan nagpa-xerox iti SALN iti maysa a puesto iti nasao a lugar ket sadiay a nagranada ken Mayco.

Mapapati nga adda saan a panagkinnaawatan ni Intongan ken ni Mayco. Immadayo ni Intongan ngem mapapati a kellaat a dinarup ni Mayco sana dinisnog iti sumagmamano a beses ti rupa ti polis.

Nagtaray ti suspek ngem kinamat dagiti polis agingga iti natiliwda daytoy.

Naipakita ni Mayco iti Vigan City Health Office para iti medical examination sa naipan iti police station para iti umisu a disposision.#