Polis, nagaambonan a kinabil tallo a lallaki

VIGAN CITY – Nagaambonan a kinabil ti tallo a lallaki ti maysa a polis gapu iti mapapati a panagsisinnaligda iti motorsiklo bayat ti panagdaliasatda sadiay Barangay Paoa, ditoy siudad idi malem ti Septiembre 29.

Nabigbig ti biktima a ni PO1 Arthur Laumayan Adversalo, Jr., 29, PNP member a naka-assigned iti Ilocos Norte Provincial Police Safety Command ken residente iti Barangay San Pedro Norte, Vigan City.

Nainaganan dagiti kimmabil kenkuana a da John Reosia y Asurin, 28, Jonathan Reosia y Azurin, 22, naasawaan, agpada a residente iti Barangay Pong-ol, Vigan City ken ni Sonny Boy Aspa y Andallo, 22, baro, ken residente iti Barangay Paratong, Vigan City.

Agpapada ti biktima ken dagiti suspek a naipan iti Gabriela Silang General Hospital para iti pannakaagasda.

Nagsagrap ti polis iti dunor iti ulo ken naglitem ti rupana gapu iti panangambon kenkuana dagiti suspek.

Nupay kasta, napalubosan met laeng a naggawid kalpasan ti pannakataming dagiti sugatna.

Segun iti panagimbestiga dagiti polis, agdaldaliasat ti motorsiklo a minaneho ni Laumayan iti Barangay Paoa nga agpadaya a direksion ket mapapati a pinadas nga obertekan dagiti suspek a naglugan iti motorsiklo iti sumagmamano a beses agingga iti nasapgid ti luganda ti makannigid a side mirror ti motorsiklo ti biktima.

Mapapati nga agpada nga insardeng ti biktima ken dagiti suspek ti luganda ket dita a dinarup dagiti suspek ti polis sada kinabil.

Segun iti report, imbaga ni Laumbayan a maysa a polis ngem kinabil latta dagiti suspek agingga a naganawa dagiti nagresponde a barangay tanod.

Inaresto dagiti nagresponde a polis dagiti suspek sada impan iti Gabriela Silang General Hospital agraman ti biktima tapno maagasanda.

Mapapati nga adda iti inpluensia iti arak dagiti tallo a suspek idi kinabilda ti polis.

Iti kaudian a report, indarum ti polis dagiti suspek gapu iti panangkabilda kenkuana.#