Pondo manipud RA 7171, nailatang kadagiti proyekto

BANAYOYO, Ilocos Sur – Maysa nga ordinansa ti inaprobaran ti sangguniang bayan ditoy a mangilatang iti P18.9 milion para kadagiti nadumaduma a proyekto ken programa ditoy nga ili.

Kinuna ni Mayor Severino Galanga a nailatangan iti pondo dagiti proyekto ti gobierno munisipal ditoy a pakaibilangan ti pannakakongkreto dagiti kalsada, pannakasimpa ti igid ti karayan, pannakaipatakder ti multi-purpose hall, ken livelihood program.

Nailatangan pay iti pondo kas counterpart ti munisipio iti proyekto nga inrusat ti Department of Agrarian Reform babaen ti programana nga ARISP a pannakasimpa kadagiti kalsada ken rangtay a makatulong kadagiti mannalon.

Nagtaud ti pondo manipud iti bingay daytoy a munisipio iti R.A. 7171.#