Pondo ti RA 7171, nasayaat ti pannakaimaneharna: Bokal Jerry

VIGAN CITY – Kinuna ni Bokal Jeremias Singson a nasayaat ti pannakaimanehar dagiti pondo manipud iti bingay ti probinsia iti excise tax ti tabako, kasungani iti alegasion a bassit laeng a porsiento iti kadagupan a bingay ti probinsia manipud iti RA 7171 ti maipapaay kadagiti mannalon.

Iti interbiona iti radio itay nabiit, kinuna ni Singson a kumpleto a napan kadagiti mannalon ti P700 milion a bingay ti probinsia ket nakarekord amin dagiti nakaipananda a proyekto.

Kinuna ti bokal a dagiti mannalon iti probinsia ti mangpaneknek a nakaramanda iti ubbog manipud iti RA 7171.

Innayon ni Singson a nawaya dagiti tattao a mapan mangkita iti nakaipanan ti pondo ti RA 7171 agsipud ta nakarekord amin dagitoy.

Kinunana pay a naibasar kadagiti kiniddaw dagiti mannalon babaen ti resolusionda ti inted ti gobierno probinsial iti panangidaulo ni Gov. Ryan Singson.#