Potable water project the Agrario, pagnanaaranen

SAN JUAN, Ilocos Sur – Tallo a barangay ditoy ti kangrunaan a benepisario ti programa ti agrario ti Department of Agrarian Reform.

Karaman kadagiti kadakkelan a benepisario ti CARP ti Barangay Barbar, Camangaan ken Nagsupotan ket naipaayanda kadagiti proyekto a kas iti farm to market roads, livelihood, ken dadduma pay a proyekto a mangitag-ay iti panagbiagda.

Kinuna ni OIC Agrarian Reform Officer Elizabeth Pablico a maysa kadagiti pagnanaaran ita dagiti agindeg ti pannakaipasdek ti waterworks a pagtaudan ti suplay ti danum dagiti kabalbalayan ti Barangay Barbar.

Segun ken ni Constante Aquino,  presidente ti waterworks association, addan nasurok a 300 a kabalbalayan a supsuplayan ti waterworks iti potable water ket agbayad laeng dagiti agindeg iti P12 kada metro kubiko a makunsomoda a danum.

Kinunana a kas paset ti panggep ti waterworks a mangikalawa ti suplayanna iti danum  iti Barangay Camangaan ken Nagsupotan, planoda ti agkiddaw iti sabali pay a reservoir a maipasdek met laeng iti tuktok ti bantay iti Barangay Barbar tapno ad-adu nga agindeg ti agnaar iti daytoy a proyekto.#