PRC nangipaay iti P5M financial aide kadagiti biktima ni Ompong iti Ilocos Sur

CABUGAO, Ilocos Sur – Innem a bulan kalpasan ti iduduprak iti Ilocos Sur ken intero a Northern Luzon ti nadawel a Bagyo Ompong a nangpataud iti nakaro a didigra, indanon ti Philippine Red Cross (PRC) ti financial assistance kadagiti kapanglawan a biktima ti didigra a napakaruan ti pannakadidigrada sadiay ili ti Cabugao ken Sinait, Ilocos Sur.

Naisayangkat sadiay Cabugao Sports Complex idi Marso 9, 2019 ti pannakaiwaras ti P10,000 iti tunggal pagtaengan kadagiti 501 a pamilia a natakuatan a kapanglawan a biktima ni Bagyo Ompong a nadadael dagiti pagtaenganda ken naapektaran dagiti pagsapulanda.

Kinadua ni Senador Richard Gordon, PRC Chairman and Chief Executive Officer, dagiti agpapaay iti PRC Ilocos Sur, da Cabugao Acting Mayor Deogracias Jose Victorino Savellano, Provincial Board Member Efren Rafanan a nangirepresentar ken ni Gov. Ryan Singson ken dagiti dadduma pay nga opisial ken agserserbi iti lokal a gobierno iti Cabugao ken Sinait iti panangidanon ti PRC ti livelihood financial assistance kadagiti biktima ni Bagyo Ompong.

Iti mensahe ni Sen. Gordon iti pannakiuman kenkuana ti media, inlawlawagna nga adda isuna iti dayta a pasken, saan a kas opisial ti gobierno ngem kas mangidaulo ti PRC a non-government and non-profit organization a mangidandanon ti tulong kadagiti biktima ti nagduduma a klase ti didigra. Inlawlawagna ti tarigagay ti PRC a tulongan koma amin a biktima ti didigra ngem saanda a kabaelan ta limitado dagiti resources, isu a dagiti natakuatanda kabayatan ti naisayangkat a proseso ti evaluation dagiti biktima ni Bagyo Ompong ti naikkan ti prioridad a tulonganda. Inlawlawagna a ti financial assistance a naggapu iti PRC ket ma-monitor a nasayaat tapno mapatalgedan a nasayaat ti pannakausarda kadagiti nakaisangratanda a pakaaramatan para ti livelihood dagiti biktima ni Bagyo Ompong.

Impeksa met da Acting Mayor Savellano, SPM Rafanan ken dagiti pamilia a benepisario ti financial assistance a naipaay kadagiti napanglaw ken napakaruan a biktima ni Bagyo Ompong iti ili a Cabugao ken Sinait.

Iti pay pannakiuman ni Sen. Gordon iti media, impasingkedna a kanayon a nakasagana ti PRC a tumulong kadagiti tumaud a didigra ken kalamidad. Impatalgedna pay kadagiti agkasapulan iti dara nga adda naan-anay a supply ti dara kadagiti blood banks ti PRC a nagtaud kadagiti blood donors. Inyawisna pay ti panangidonar iti dara tapno makatulong a makasalbar iti biag kadagiti agkasapulan, ken sumayaat ti salun-at dagiti agidonar.  

β€œWhen the world no longer watches, we remain committed to help people get back on their feet,” kinuna ni Sen. Gordon iti panangipatalgedna nga agtultuloy ti panangipaay ti PRC iti tulong kadagiti biktima ti didigra.

Simmanglad ni Bagyo Ompong (Mangkhuk ti internasional a naganna) sadiay Cagayan idi parbangon ti Setiembre 15, 2018. Naibayog ti Storm Signal No. 4 iti intero a Cagayan Valley ken Ilocos Norte ken paset ti Cordillera. Naibayog met a Storm Signal No. 3 iti Ilocos Sur.

Naglak-am iti nakaro a didigra ti dinalanan ti bagyo pakairamanan ti Ilocos Sur. Napakaruan a naapektaran ti ili ti Sinait ken Cabugao gapu ti kaasidegda iti Ilocos Norte.

Maibasar iti report ti PRC, dimmanon ti P1.47 Billion ti nadadael iti benneg ti agrikultura iti Ilocos Sur, ken P1.41B dagiti naperdi a pagay. Dimmanon met iti 18,000 a pagtaengan dagiti nadadael. Dagus a nakaipaay ti PRC iti food items kadagiti 3,000 a pamilia, ken basic house holds items kadagiti 5,000 a pamilia.

Nakaipaay metten kadagiti biktima ni Ompong ti Department of Social Welfare and Development, Provincial Government, local government units, ken ti pribado a sektor pakairamanan ti Simbaan Katolika babaen ti Caritas Nueva Segovia.