Pres.-elect Duterte, addan bendisionna Gov. Ryan mangidaulo Governor’s League

VIGAN CITY – Addan pamendision ni President-elect Rodrigo Duterte iti panangidaulona kadagiti amin a gobernador iti sapasap a pagilian, daytoy ti impakaammo ni Ilocos Sur Governor Ryan Singson itay nabiit.

Kinuna ni Singson a dayta ti impatalged kenkuana ni Duterte idi binisitana daytoy iti Davao City idi Hunio 4.

Innayon ti gobernador nga iyur-urayna laengen ti pormalidad a pannakadutokna iti umuna a panagmimiting ti Governors’ League inton Hulio 21.

Segun ken ni Singson, imbaga kenkuana ni Duterte ti panangadalda no kasano a dagiti nadumaduma a probinsia ket mabenepisiaran iti babaen ti pederal a porma ti gobierno.

Maysa kadagiti inkari ni Duterte bayat ti panagkampaniana ti panagbalin ti porma ti gobierno a pederal.

Baluarte latta dagiti Singson ti Ilocos Sur iti napalabas a nasional ken lokal nga eleksion a naangay idi Mayo 9.

Awan ti kinasango ni Governor Singson iti panagpailayonna a gobernador.

Uray ni Bokal Jeremias Singson ket unopposed iti panagtarayna a bise gobernador.

Aglaplapusanan met ti butos ni Vice Governor Deogracias Victor Savellano, katugangan ti gobernador,  iti panangibalatna ken ni Bokal Christian Purisima para iti kinadiputado iti umuna a distrito ti Ilocos Sur.

Iti Vigan City, awan ti nakaitured a nangsango para mayor ken ni Konsehal Juan Carlo Medina, anak ni Mayor Eva Marie S. Medina a saanen a nagkandidato pay ta naungpotnan ti maikatlo a terminona.

Kangatuan met iti butos kadagiti nagpaidasig a konsehal ti Siudad ti Vigan ni Janina Medina-Fariñas, sabali pay nga anak da Medina.

Sabali pay a Singson, ni John Patrick nga anak ni Vice Governor-elect Jerry Singson ti nailayon a konsehal ti Vigan.

Iti maikadua a distrito, no boksing koma, di pay nagling-et ni nagpailayon a Diputado Eric Singson a nangiluges iti kinasangona.

Nailayon met ni Dr. Ericson Singson a mayor  ken ni Vice Mayor Alfonso Singson Singson.

Nabutosan pay a konsehal ni Kristelle Singson-Martinez, anak ti kabsat ni Congressman Eric.

Ngem kadakkelan a nangawis iti imatang dagiti umili ti Ilocos Sur ti panagkandidato ken panangabak ni dati a Governor Luis “Chavit” Singson a kas konsehal iti ili a Narvacan.

Nupay kasta, nailayon iti puestona ni Narvacan Mayor Zuriel Zaragoza idinto a nabutosan a bise mayor ni Fayinah Zaragoza, agpada nga anak da NTA Administrator Edgardo S. Zaragoza ken Charito S. Zaragoza, kabsat a babai ni Congressman Eric.#