Presio ti karne ti baboy naipangato iti Vigan City

VIGAN CITY – Iti baet ti kaawan pannigurado nga adda naan-anay a suplay ti karne ti baboy a mailako iti tiendaan publiko ditoy siudad, inaprobaran ti sangguniang panlungsod ti pannakaipangato ti presio ti karne daytoy a tagilako bayat ti sessionda idi Abril 15.

Inaprobaran ti sangguniang panlungsod iti maikatlo ken pinal a pannakaibasana ti draft resolution ni Konsehal Henry Formoso a mangpabor iti petision dagiti meat vendors iti siudad a mangingato iti presio ti lakoda a karne ti baboy iti tiendaan publiko.

Iti petision dagiti meat vendors, dinawatda ti pannakaipangato ti presio ti karne ti baboy iti P170 kada kilo manipud iti P160 kada kilo gapu iti dakkel a demand iti daytoy a tagilako manipud idi napalabas a Semana Santa a kaadu ti bisita iti siudad ken iti panangrugi ti panagkampania para iti masungad nga eleksion.

Ngem iti daytoy a pannakaaprobar ti petision dagiti meat vendors, di ninamnama ti kellaat a panangipangato dagiti hog raisers iti presio ti liveweight a masirmata a mangiduron  kadagiti meat vendors a dumawat iti nangatngato manen a presio ti karne ti baboy.

Naammuan ti Tawid News nga impangato dagiti hog raisers ti presio ti liveweight manipud iti P115 kada kilo iti P120 kada kilo  iti laksid ti pannakaammo dagiti meat vendors ken dagiti kameng ti sangguniang panlungsod.

Kanaig daytoy, kinuna ni Konsehal Benjo Verzosa a sabali manen daytoy a problema agsipud ta idi inaprobaranda ti resolusion a maingato ti presio ti karne ti baboy iti P170 kada kilo, ti presio ti liveweight ket P115 kada kilo laeng ket posible a dumawat manen dagiti meat vendors iti sabali a price increase.

Iti immun-una a session a pannakatratar daytoy a petision, impalgak ni Konsehal Loreto Quibilan, chairman iti committee on agriculture, ti duktalna nga agkurkurang ti mailako a karne ti baboy iti siudad agsipud ta adda dagiti supsuplayan dagiti meat vendors iti siudad nga aglaklako manipud iti sabali nga ili.

Indagadag ni Quibilan nga uray aglako dagiti meat vendors iti siudad kadagiti sukida iti sabali nga ili, kitaenda nga adda mailasin nga umanay a suplay ti karne a mailako iti tiendaan.

Pinalagidan met ni Konsehal Hermenigildo Apelin dagiti sumagmamano a meat vendors nga awan ti maymaysa a saritada idinto nga imbatadna nga adda pammatina nga adda mangmonmonopolia iti presio ti baboy.

Ngem kinuna ni Konsehal Formoso, chairman on market, nga awanen ti maaramidan pay ti konseho agsipud ta naaprobaranen ti resolusion ket pirma laengen ni Mayor Eva Marie Singson-Medina ti kurangna tapno maiyimplementar.#