Tawid News Magazine

Presio ti karne ti baboy, nuang, saanen a bimmaba kalpasan ti eleksion

MAGSINGAL, Ilocos Sur -Saanen a bimmaba ti presio ti karne ti baboy ken nuang a naipangato idi panagkakampania para iti May elections ditoy nga ili.

Kanaig daytoy, kiniddaw dagiti dadaulo dagiti nadumaduma a barangay ditoy ken ni Sangguniang Bayan Member Agustin Pichay, committee chairman on trade and industry, a paayabanna dagiti meat vendors tapno agpalawagda no apay nga awan ti naisayangkat a public hearing iti pannakaipangato ti presio ti karne ti baboy ken nuang ditoy nga ili.

Kiniddaw daytoy dagiti barangay chairman gapu ta saan metten a bimmaba ti P190 kada kilo a presio ti karne ti baboy   manipud iti P170 kada kilo sakbay ti eleksion.

Nagbalin met a P220 ti presio ti karne ti nuang manipud iti P200 kada kilo.

Linagidaw dagiti barangay chairman ti pannakaipangato dagiti presio ti karne ti baboy ken nuang nga awan ti naisayangkat a public hearing.

Kinuna pay dagiti barangay chairman a rebbengna a naisayangkat ti public hearing tapno maammuan no mano ti maiyanatup a pakaipangatuan ti presio ti karne ti baboy ken nuang ditoy nga ili.#

Exit mobile version