Problema iti pagbeddengan, mapagpapatangan

CERVANTES, Ilocos Sur – Marugian iti mabiit ti panagpapatang dagiti agtuturay ditoy ken iti Tadian, Mountain Province tapno masolbar ti problemada iti pagbeddengan.

Kinuna ni Mayor Benjamin Maggay nga immannugot metten ti mayor ti Tadian iti panagpapatangda tapno masolbar ti boundary dispute iti nagbaetan ti dua nga ili.

Sakbayna, kiniddaw ti mayor  ti ibabaet ti gobierno probinsial mainaig iti problemada iti pagbeddengan iti kaarrubada nga ili.

Impalgak ni  Maggay a nagpatulong iti gobierno probinsial para iti pannakasolbar ti problema ti ilina ken ti Tadian, Mountain Province mainaig iti pagbeddengan agsipud ta iti naaramid a kadastro ti nasao nga ili, sinakupna metten  ti sibubukel a Barangay Aluling.#