Produkto a mais, problema ti pakailakuanna

CAOAYAN, Ilocos Sur – Agproblema dagiti mannalon ditoy iti pangilakuanda iti produktoda a mais.

Naammuan a saan a nakapagburas dagiti mannalon iti maisda gapu iti nagsasaganad a panagtudtudona iti naglabas a lawas ket mapapati a saanda a naikamakam a mailako ti produktoda.

Indagadag ni Konsehal Joe Llanes ti panangtulong ti konseho kadagiti mannalon tapno mailakoda ti produktoda a mais.#