Produkto a tabako, agkurkurang: kompania nga agparpartuat iti sigarilio

Cabugao, Ilocos Sur – Kinuna ti pannakabagi ti maysa a kompania nga agparpartuat iti sigarilio nga iti agdama ket agkurkurang ti partuat a tabako ti pagilian para iti kasapulanda bayat ti kaudian a taripnong dagiti mamayor ditoy idi Nobiembre 25.

Segun ken ni Atty. Amy Eisma, Corporate Affairs Manager ti Philip Morris Philippines Manufacturing Inc. (PMPMI), kasapulan pay ti ad-adu a binulong ti tabako a partuaten dagiti mannalon tapno ad-adu ti magatang ti kompaniada ken maksayan ti volume ti tabako nga ang-angkatenda iti sabali a pagilian.

Kinuna pay ni Eisma a  masapul nga agtalinaed a napintas ti kalidad dagiti binulong dagiti tabako a produkto dagiti mannalon tapno masigurado ti pannakagatangda.

Mainaig itoy, impalgak ni Eisma ti sumagmamano a proyektoda iti komunidad para iti isasayaat ti industria ti tabako. Umuna ditoy ti panangipasdekda kadagiti proyekto ti irigasion kadagiti flu-cured tobacco area iti pagilian a karaman pay ti panagsanay iti basic farming system kadagiti napili a lugar.

“Karaman ditoy ti solid waste management – ti pannaka-segregate ti basura ken composting. Kasapulan nga ipakattayo ti makunkuna nga organic farming iti tabako. Iti PMPMI, saanmi a kayat a gatangen dagiti kahon ti tabako a pakakitaanmi iti aniaman a saan a marunot a banag kas iti plastic,” inlawlawag ni Eisma.

Kinuna ni Eisma nga iti pannakikammayetda iti Trans Manila Inc., maysa kadagiti kadakkelan a tobacco traders iti pagilian, naipasdekda ti maysa a Tobacco Training School iti Tuba, Benguet. Karaman kadagiti maisuro ditoy ti good agricultural practices (GAP), farmers’ safety training, crop protection ken dadduma pay nga adda pakainaiganna iti panagmula iti tabako.

Impalgak ni Eisma a manipud 2002-2008, nakamuladan iti 2.5 milion a kaykayo iti 700 nga ektaria a pinagbalinda a tree farms.

“Sisasaganakami a makikammayet kadagiti LGUs. Dakami ti mangted iti seedlings, dakami ti agmula basta ipalubosyo a mulaanmi dagiti bakante a lote ti LGU. Agbalin daytoy a livelihood para kadagiti tobacco farmers ken malapdan pay ti panagkalbo dagiti kabambantayan a pagalaanda iti pagsungrod kadagiti pugon,” kinuna ni Eisma.#