Produkto manipud kawayan, naitandudo

CABUGAO, Ilocos Sur – Produkto manipud iti kawayan ti naitandudo iti panangrambak daytoy nga ili ti panagpiestana itay Abril 20-26.

Naidisplay iti trade fair a naangay iti Central Park ditoy dagiti alikamen a naaramid manipud iti kawayan kas iti tugaw, lamisaan, basket, labba, dapilag ken dadduma pay a produkto.

Naipabuya pay ti maysa a sarsuela babaen ti Paat Dramatic Troupe.#