Prof, sub-prof exam, angayen ti CSC

VIGAN CITY – Maangay ti eksaminasion para iti professional ken sub-professional iti Laoag City ken San Fernando City inton Hulio 27.

Kinuna ti Civil Service Commission ditoy nga aggibus ti panagipila iti aplikasion para iti nasao nga eksaminasion inton Hunio 27.

Adda bayadan ti aplikante a P350 nga examination fee.

Nabayagen a maikidkiddaw ti pannakaisayangkat koma ti eksaminasion ditoy tapno saanen a mapan pay ageksamen dagiti aplikante iti Laoag City wenno San Fernando City ngem di pay naaktuaran ti kiddaw.#