Project Isem, agtultuloy

VIGAN CITY – Agtultuloy ti Project Isem, daytoy ti kinuna ni Cong. Ryan Singson itay nabiit.

Proyekto daytoy ni dati a Cong. Ronald Singson, kabsat ni Cong. Ryan Singson, a pannakaipaay ti libre nga operasion kadagiti residente ditoy probinsia nangruna iti umuna a distrito a naiyanak a hair-lipped wenno ngongo.

Kabinnulig ni Cong. Singson ti Gabriela Silang General Hospital iti nasao a proyekto a maisaysayangkat iti tunggal Nobiembre.

Ni Cong. Singson ti nangabak iti espesial nga eleksion a naisayangkat para iti puesto ti diputado iti First District a binakantean ni dati a Cong. Ronald Singson.#