Project Isem, nagtuloy a maangay

VIGAN CITY – Uray no saanen a kandidato ni Cong. Ronaldo Singson a mangibagi iti Umuna a Distrito iti Ilocos Sur, nagtuloy latta ti proyektona a Project Isem.

Kas kadagiti napalabas a tawen, nakibinnulig iti daytoy a gannuat ti Philippine Band of Mercy, Gabriela Silang General Hospital, Provincial Health Office ken DWRS Foundation.

Libre ti serbisio mainaig iti operasion dagiti addaan gusing wenno ngongo nga agnaed iti probinsia.

Tinawen a sagut daytoy ni Singson kadagiti gusing ken ngongo iti panangselebrarna iti panagkasangayna tunggal Nobiembre 18.

Daytoy ti maikasangapulo ket maysan a tawen a maisaysayangkat ti Project Isem ni Singson.#