Project Trees, agtultuloy

VIGAN CITY – Agtultuloy ti panagpatanor kadagiti tree seedlings babaen ti katulagan iti nagbaetan ti Department of Education ken ti provincial government a pakipartisiparan dagiti napili a pagadalan publiko, daytoy ti naammuan manipud iti maysa nga opisial ti Environment and Natural Resouces.

Kinuna ni ENRO Officer Raymund Sinay a babaen ti nasao a katulagan, nagpatanor dagiti partisipante a pagadalan kadagiti nadumaduma ti klasena a tree seedlings kas iti mahogany, Gmelina, ken agbunga a kaykayo ket naikkanda iti P10,000.00 nga insentibo no makapatanorda iti naituding a kadagupan dagiti tree seedlings.

Segun ken ni Sinay, intultuloy ti administrasion ni Gov. Ryan Singson daytoy a programa ket addan iti maikalima a tawenna.

Itay nabiit, immawat dagiti pagadalan a pakaibilangan ti Calaoaan Elem. School ti Sta. Catalina; Lipit National High School, Cabugao; Naglaoaan National High School, Sto. Domingo; Ora East Elem. School, Bantay; ken iti Sacuyya Elem. School, Santa iti sag-P10,000.00 kalpasan a nakumpletoda a napatanor ti 4,000 tree seedlings.

Nakolekta dagiti seedlings ket naipanda iti provincial nursery iti Santa tapno maiwarasda kadagiti agkiddaw iti imulada no adda tree planting activities, kinuna ni Sinay.#