Promosion ti Pikkang falls iti Malamin, San Juan, nakiddaw

SAN JUAN, ILOCOS SUR – Pannakaisayangkat ti promosion ti Pikkang Falls sadiay Brgy. Malamin, San Juan, Ilocos Sur tapno makatulong iti panagdur-as ti turismo ket mabenepisiaran dagiti agnaed iti daytoy nga ili.

Dayta ti kangrunaan a kiniddaw ni Richard Agbayani, negosiante ken co-owner ti Afamosa Villas and Resort, iti Municipal Government ti San Juan ken Provincial Government of Ilocos Sur, ken opisina ti Kongresista iti Umunua a Distrito, kabayatan ti naangay a Kapihan iti Amianan Media Forum ti Ilocos Sur Integrated Press.

Impalagip ni Agbayani a nabayagen ti Pikkang Falls a maysa kadagiti kangrunaan nga atraksion dagiti turista iti San Juan, ngem agkurang ti pannakapadur-as ken promosionna. Inlawlawagna a no mapadur-as dagiti amin a tourist destinations iti San Juan ket agprogreso met ti turismo ken komersio. Impaganetgetna a dagiti atraksion dagiti turismo ket saan laeng nga agpatingga iti Vigan City, ngem uray kadagiti nagduduma nga ili iti Ilocos Sur ket addaanda kadagiti napintas a lugar a kasapulan laeng ti pannakapadur-as ken pannakatakuatna. Inyawisna iti lokal a gobierno iti panangsuportada kadagiti proyekto a mangpadur-as ti turismo. Kiniddawna met kadagiti pribado nga umili ti tulongda iti promosion ti turismo. Inallukoyna met dagiti turista a takuaten ken pasiarenda dagiti napintas ken napnuan-kaipapan a lugar iti Ilocos Sur.

Inlawlawagna ti paliiwna nga umad-adun dagiti establisimiento ti negosio ken maipatakder nga atraksion dagiti turista iti San Juan, ken dagiti resorts, ngem nakurang pay dagiti dadakkel a negosio kas ti groseria ken nakapuy pay laeng ti public market no maikompara kadagiti kabangibangna nga ili.

Sinalaysayna a naadaw ti plano ken konsepto ti Afamosa Villas and resort kadagiti nalatak a resorts iti nagduduma a pagilian. Inlawlawagna a pinatakderda ti resort sadiay Bannuar, San Juan, gapu ta patienna a nasayaat daytoy nga investment ken tapno adda pay pagnaedan ken pagtarusan dagiti sangsangaili, ken taga-San Juan nga awan ti madadaan a pagyanan no agawidda iti ilida. Inlawlawagna a ti resort-da ket mabalinda nga ipanakkel ta asideg iti National Highway, ken kompleto kadagiti amenities kas ti nalawa a function hall, restaurant, adult and kid swimming pool, ken villas a pagyanan.

Maysa ti Afamosa Villas and Resort kadagiti kaudian a nabisita ti ISIP iti San Juan, kaduana ti RS Quilala Museum and Technopark iti Brgy. Bannuar a kukua ni Engr. Roland Quilala, ken Malakas Organic Farm sadiay Brgy. Muraya, a kukua ni Robert Viloria.

Mangnamnama dagiti agtagikua kadagitoy nga establisimiento iti tulong ti Munisipal a Gobierno, Provincial Government ken ti Opisina ni 1st District Congressman Deogracias Victor Savellano para ti pannakadur-as ti turismo iti San Juan. (Eden Alviar)