Provincial jail, nainaguraran

BANTAY, Ilocos Sur – Nainaguraran ti kabarbaro a pagbaludan iti probinsia sadiay Barangay Taleb, ditoy nga ili itay nabiit.

Mismo a ni Gov. Ryan Singson ti kangrunaan a sangaili iti pannakainagurar ti baro a provincial jail a tinabunuan pay da Vice Gov. Deogracias Victor Savellano ken dagiti dadduma a provincial officials, opisial ti BJMP, municipal ken barangay officials.

Uppat a pasdek ti naipatakder iti compound nga aglawa iti nakurang a dua ektaria iti Barangay Taleb a pakaibilangan ti selda dagiti lallaki, selda dagiti babbai, administrative building a pagopisinaan ni Provincial Warden Vicente Amistad, ken ken panganan dagiti balud.

Adda pay naipatakder a covered court iti nagbaetan ti selda dagiti babbai ken lallaki a pagwatwatan wenno pagay-ayaman dagiti balud ken pakaangayan iti programa wenno dadduma pay nga aktibidad.#