Proyekto ti maritangtang, seaweeds, napunduan

SAN ESTEBAN, Ilocos Sur – Naammuan ken ni Cecilia Caberto, fishery coordinator ti Municipal Agriculture Office nga adda nailatang a pundo para iti panagpatanor ti maritangtang ken seaweeds ken iti payao experimental project.

SAN ESTEBAN, Ilocos Sur – Naammuan ken ni Cecilia Caberto, fishery coordinator ti Municipal Agriculture Office nga adda nailatang a pundo para iti panagpatanor ti maritangtang ken seaweeds ken iti payao experimental project.

Kinuna ni Caberto a nailatangan iti P20,000 ti panagpatanor iti maritangtang, P21,000 para iti panagpatanor iti kanutkanot wenno yukyuma ken P37,500 para iti proyekto ti payao iti Barangay Apatot ditoy nga ili.

Innayon ni Caberto a makita a ti panagpadakkel iti maritangtang ti maysa kadagiti kapintasan a livelihood dagiti mangngalap gapuna nga agtultuloy ti suporta ti gobierno ken ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources wenno BFAR.

Kasta met a maysa met a pamastrekan dagiti residente ti panagtaraken kadagiti ruot ti baybay a kas iti kanutkanot ken yukyuma gapuna nga agtultuloy ti panangilatang ti gobierno munisipal iti pondo para ditoy.

Kinuna ni Caberto a pinunduan ti BFAR ti payao experimental project. Damona daytoy a maipadas iti kabaybayan ti Ilocos ket manamnama ti panagballigi ti nasao a proyekto.