Proyekto ti padanum, maituloy

SUYO, Ilocos Sur – Kalpasan ti sumagmamano a bulan a panakaisardeng ti konstruksionna, maituloyen met laengen ti pannakatrabaho ti Banaoang Irrigation Pump Project a mangpasayak iti sumagmamano nga ili iti umuna a distrito ti Ilocos Sur.

Kinuna ni Carlos Salazar, agdama nga administrator ti National Irrigation Administration, a maituloy ti BPIP project ket pilitenda a malpas ita a tawen nga iskediul ti pannakairingpasna.

Kinuna ni Salazar nga 87% ti naileppasen iti nasao a proyekto.

Inlawlawagna a naisardeng ti konstruksion ti proyekto gapu iti kinakurang ti pondo ken adda dagiti requirements nga inleppasda.#