Pundo para IRAA Meet saan nga agkurkurang

VIGAN CITY – Kinuna ni mayor ditoy a saan a pudno nga agkurkurang ti pundo kas inrason ti sports official ti dibision ti city schools ti Department of Education a gapu iti panagkissayna kadagiti atleta a napan nakisalip iti paay-ayam iti rehion.

Makalawas sakbay ti panagturong ti delegasion ti dibision ditoy siudad a mapan makisalip iti Ilocos Region Athletic Association Meet iti San Carlos City, inwaragawag ni sports coordinator Maribel Pichay a makissayan ti bilang dagiti atleta agsipud iti panagkurkurang ti pundo.

Manipud iti 362 nga atleta, nagbalin laengen a 234 ti bilang ti delegasion a napan nakisalip iti IRAA Meet.

Segun iti sports official, mapattapatta a makagasto ti delegasion iti P674,000 idinto a P400,000 laeng ti inlatang ti city government a pundo isu a nagkissayda kadagiti atleta iti baet a nagsanay ken sisasaganan a makisalip dagitoy iti nasao a paay-ayam.

Ngem kinuna ni Mayor Ferdinand C. Medina bayat ti pannakiuman ti media kenkuana a “saan a husto nga awan ti pundo, (saan a husto) nga agkurkurang ti pundo, ti problema laeng, nagkamalida (sports officials).”

Kinuna ni Medina a biddut ti inaramid dagiti sports officials ta “nagalada iti players ken kalpasanna, impresentarda ti pundo (kenkuana).

“… intedda laeng ti budget a masapul(da) idi Monday (Peb. 19). Ngem ti problema, idi itedda ti budget, nakaalada metten iti players,” kinuna ti mayor.

Inlawlawag ni Medina nga iti napalabas nga IRAA, dakkel ti pundo para iti sports ti city government ta adda nakitada a saan gayam a maus-usar a pundo ti Special Education Fund.

Iti dayta a tawen, nangilatang ti city government iti P400,000 manipud iti SEF, ken P150,000 manipud iti Annual Development Fund a binusbos ti delegasion para iti IRAA.

Kinuna ni Medina nga iti daytoy a tawen, P200,000 ti pundo para iti sports development iti babaen ti Special Education Fund sa nagnayon ti city government iti P200,000 isu a nagbalin a P400,000 ti pundo para iti delegasion ti dibision ti city schools.

Innayon ti mayor a P700,000 ti indatag dagiti sports officials a pundo a gastuenda ngem P1milion laeng ti pundo ti sports development iti Annual Development Fund, ket no ditoy ti paggapuan ti P500,000 a mainayon iti P200,000  manipud iti  pundo ti SEF, dakkel a makaapekto iti programa ti sports ti siudad.

“Saan a mabalin nga ag-suffer ti whole year sports development program ti city government,” kinuna ni Medina.