Tawid News Magazine

RAGSAG CABUGAO FESTIVAL

RAGSAG CABUGAO FESTIVAL. Naisem dagitoy partisipante (ngato) iti Ragsag Cabugao Festival agraman dagiti nangsanay kadakuada a nagpaala iti pakalaglagipanda a retrato sakbay ti panangrugi ti Ragsag Cabugao Streetdancing competition a naangay idi Abril 25. (Salvador A. Espejo)

RAGSAG CABUGAO FESTIVAL. Naisem dagitoy partisipante (ngato) iti Ragsag Cabugao Festival agraman dagiti nangsanay kadakuada a nagpaala iti pakalaglagipanda a retrato sakbay ti panangrugi ti Ragsag Cabugao Streetdancing competition a naangay idi Abril 25. (Salvador A. Espejo)

Exit mobile version