RALI KONTRA BLACK SAND MINING ITI ILOCOS SUR

RALI KONTRA BLACK SAND MINING ITI ILOCOS SUR. Nagrali dagiti nagduduma a sekta ti relihion a kameng ti Ilocos Sur Ecumenical Movement, agindeg kadagiti barangay iti coastal areas, dagiti estudiante manipud agduduma a pagadalan ken maseknan a gunglo dagiti umili iti Plaza Burgos, Vigan City idi Pebrero 9 kas panangkontrada iti panagminas iti black sand iti kabaybayan
ti Ilocos Sur. (Ilocano Social Action and Vanguards of the Environment or iSAVE)