Ramit a maaramat iti kalamidad, naiwaras

VIGAN CITY – Dua a ramit a maaramat iti tiempo ti kalamidad ti naiwaras kadagiti Barangay Disaster Coordinating Councils bayat ti naangay a taripnong ti Liga ng mga Barangay-Ilocos Sur Chapter idi Nobiembre 23 iti provincial capitol ditoy.

Naiwaras ti tali ken silbato bayat ti naangay a taripnong kas preparasion no adda manen didigra a dumuprak iti probinsia.

Kanaig daytoy, indawat ti action officer ti Provincial Disaster Operation Center Floro Martinez kadagiti kakapitan ti

Kanaig daytoy, indawat ti action officer ti Provincial Disaster Operation Center Floro Martinez kadagiti kakapitan ti panangipasagepsepda kadagiti kabarangayanda ti panangsurotda kadagiti advisories nga iparuar ti Office of the Civil Defense tapno maliklikan ti pannakaisagmak ken basbassit ti madadael iti tiempo ti kalamidad.#