Ramit para basura, di maar-aramat

SINAIT, Ilocos Sur – Awan ti elektrisidad iti municipal dumpsite ditoy ket saan a maa-aramat dagiti ramit para iti pannakamanehar dagiti basura.

Iti maysa a privilege speech, inruar ni Konsehal William Ines a saan a maar-aramat dagiti ramit a materials recovery facility iti open dumpsite iti Barangay Tapao, ditoy nga ili gapu iti kaawan ti elektrisidad.

Impeksa pay ti konsehal a posible a dadael payen dagiti nasao a ramit gapu iti saanda a pannakaar-aramat.

Ngem imbaga ti Municipal Engineer Orlino Ines a nupay nanayonan ti naituding a pondo para iti pannakasilaw ti nasao a dump site,  awan ti nagparang a nakibid a mangipasdek iti linia ti koriente ditoy.#