Rangtay, maluktan

CAOAYAN, Ilocos Sur –  Maluktan ti maysa a rangtay a mamagkamang iti dua a barangay ditoy nga ili iti daytoy a bulan.

No maluktan ti rangtay, manamnama a nadardaraston ti panagdaliasat dagiti bumarangay ti Baggok ken Pandan, segun iti inhiniero munisipal ditoy.

Narugian ti napunduan iti P20 milion a rangtay a proyekto ni dati a Cong. Ronald Singson idi Agosto idi napan a tawen.

Napaadda ti nasao a proyekto babaen ti maysa a resolusion nga impasa ti sangguniang bayan ditoy.#