Rangtay, marehabilitar

VIGAN CITY – Naserraan iti trapiko ti sungaban ti Barangay Tamag ditoy siudad gapu ta nairugin ti rehabilitasion ti rangtay a paglasatan dagiti lugan nga agpa-Caoayan.

Kinuna ni DPWH Ilocos Sur First Engineering District, District Engineer Organo a bayat ti pannakarehabilitar ti rangtay, agpaay a detour road ti ipapan iti Caoayan ti kalsada iti dayaen ti Jardin de Caridad a kumamang iti likudan ti University of Northern Philippines, ken ti kalsada a lumasat iti Barangay Beddeng idinto a mabalin a lumasat iti Ayusan a sumalput iti Bulala dagiti mapan iti Barangay Salindeg, Vigan wenno Fuerte, Caoayan.

Saan a makaikabil ti DPWH iti bailey bridge iti agsumbangir ti nasao a rangtay agsipud ta adda masalapon a balbalay.

Kinuna ni Organo nga agpaut ti pannakatrabaho ti rangtay iti lima a bulan.#