Rangtay, saan a mabalin a pagdalanan nadagsen a lugan?

SINAIT, Ilocos Sur – Mapapati a saanen a mabalin a pagdalanan dagiti nadagsen a lugan ti kabarbaro a rangtay iti Barangay Katipunan ditoy.

Naammuan iti report a daytoy ti natratar iti naudi a session ti sangguniang bayan ditoy itay nabiit.

Mapapati a narpuog ti approach ti rangtay ket agamak dagiti drayber a mangipagna iti nadagsen a luganda.

Agdagup iti P8 milion ti nagastos iti pannakaipatakder ti nasao a rangtay.#