Rangtay ti Cervantes, napunduan

CANDON CITY – Impakaammo ti Department of Public Works and Highways ditoy a naaprobaranen ti budget para iti pannakaileppas ti Aluling bridge iti Cervantes, Ilocos Sur.

Kinuna ni 2nd Ilocos Sur Engineering District, District Engineer Ray Elaydo a nakaawatdan iti bill bulletin para iti pannakaisayangkat ti bidding ti Aluling bridge nga addaan iti pondo a P66 milion.

Kinunana a manamnama a maileppas met laengen ti nasao a rangtay a mamagkamang ti Ilocos Sur iti Benguet a nabayag a panawen a saan a mailepleppas gapu iti kinakurang ti pondo.#