REBULTO NI SAULO

REBULTO NI SAULO. No tumangad ti turista wenno sangaili sakbay a sumrek iti ruangan ti St. Paul Cathedral, dagus a maawis ti imatangna iti rebulto ni Saulo a nakasakay iti kabalio a nagaruat iti kawes ti soldado. Maysa idi ni Saulo a Romano a soldado a pagbutbutngan dagiti kristiano gapu iti kinaulpitna ngem idi nagbaliw, nagbalin a maysa kadagiti napinget ken napudno a pasurot ni Jesus. Naipanagan ken ni Saulo wenno San Pablo ti duog a simbaan ti Siudad ti Vigan a maysa kadagiti tourist destination iti Amianan. (Tawid News)