Tawid News Magazine

Reggaay nangparnuay iti trapiko

PAGUDPUD, Ilocos Norte –  Adu a biahero ti nataktak gapu iti saan a pannakalasat dagiti lugan maigapu iti panagreggaay ti bantay iti dalan a sakup ti maysaa barangay ditoy nga ili.

Naammuan nga uray bassit a lugan, saan a makalasat iti dalan isu a nataktak ti trapiko ket nagnagna dagiti pasahero tapno lumuganda iti sabali a sasakayan iti labes ti nagaburan a kalsada.

Nupay kasta, awan ti naireport a nagaboran wenno nadesgrasia iti landslide.#

Exit mobile version