Relief goods naiwaras nadidigra iti Bagyo Karen

CANDON CITY – Nagibunong ti mayor ken city officials ditoy iti relief goods kadagiti pamilia a naapektaran iti panangdalapus ni Bagyo Karen iti Ilocos Sur a pakairamanan daytoy a siudad.

Nagiwaras da Mayor Allen Singson ken dagiti city officials iti relief goods iti  Mierkoles ken Huebes iti Barangay  Darapidap, Balingaoan, San Antonio, Talogtog ken dadduma pay a barangay.

Kinuna ni Singson a kitkitaenda ti namsaakan ti bagyo tapno adda pagibasaranda no maideklara a calamity area ti siudad.

Di pay ammo ti kadagupan a pateg ti sanikua a nadadael gapu iti bagyo.

Nupay kasta, awan ti naireport a natay gapuen iti layus ken napigsa nga agus.

Kangrunaan a naapektaran ti Barangay Balingaoan, Darapidap, Talogtog, Caterman ken ti Poblacion area gapu iti layus a pinarnuay iti nagindurog a tudo iti nagpatnag ti Agosto 19 ken 20.

“Daytoyen ti kadakkelan a layus a pinarnuay ti bagyo ta pagattengnged ti danum ditoy kalsada,”  kinuna ni Darapidap Barangay Captain Eddie Villanueva iti interbio  kenkuana ti DZTP ken Tawid News.

Nalayus pay dagiti barangay ti San Agustin, San Antonio ken dadduma pay a nababa a barangay ket naibakuit dagiti agnaed iti nangatngato a lugar.

Awan ti makalasat aniaman a klase ti lugan iti Barangay Darapidap gapu iti panagdinakkel ti danum.

“Dua a balay ti nagbitin iti karayan ta natibbag ti igidna,” inreport ni Balingaoan Barangay Captain Galicia.#